sliced-img-front

揭谛揭谛,波罗揭谛,波罗僧揭谛,菩提萨婆诃。

तद्यथा गते गते पारगते पारसङ्गते बोधि स्वाहा

ཏདྱ་ཐཱ ག་ཏེ་ག་ཏེ། པཱ་ར་ག་ཏེ། པཱ་ར་སཾ་ག་ཏེ། བོ་དྷི་སྭཱ་ཧཱ།

Tadyatha. Gate gate paragate parasamgate bodhi svaha.

sliced-img-front
sliced-img-back

揭谛揭谛,波罗揭谛,波罗僧揭谛,菩提萨婆诃。

तद्यथा गते गते पारगते पारसङ्गते बोधि स्वाहा

ཏདྱ་ཐཱ ག་ཏེ་ག་ཏེ། པཱ་ར་ག་ཏེ། པཱ་ར་སཾ་ག་ཏེ། བོ་དྷི་སྭཱ་ཧཱ།

Tadyatha. Gate gate paragate parasamgate bodhi svaha.

sliced-img-front
sliced-img-back

揭谛揭谛,波罗揭谛,波罗僧揭谛,菩提萨婆诃。

तद्यथा गते गते पारगते पारसङ्गते बोधि स्वाहा

ཏདྱ་ཐཱ ག་ཏེ་ག་ཏེ། པཱ་ར་ག་ཏེ། པཱ་ར་སཾ་ག་ཏེ། བོ་དྷི་སྭཱ་ཧཱ།

Tadyatha. Gate gate paragate parasamgate bodhi svaha.

sliced-img-front
sliced-img-back

揭谛揭谛,波罗揭谛,波罗僧揭谛,菩提萨婆诃。

तद्यथा गते गते पारगते पारसङ्गते बोधि स्वाहा

ཏདྱ་ཐཱ ག་ཏེ་ག་ཏེ། པཱ་ར་ག་ཏེ། པཱ་ར་སཾ་ག་ཏེ། བོ་དྷི་སྭཱ་ཧཱ།

Tadyatha. Gate gate paragate parasamgate bodhi svaha.

sliced-img-front
sliced-img-back

揭谛揭谛,波罗揭谛,波罗僧揭谛,菩提萨婆诃。

तद्यथा गते गते पारगते पारसङ्गते बोधि स्वाहा

ཏདྱ་ཐཱ ག་ཏེ་ག་ཏེ། པཱ་ར་ག་ཏེ། པཱ་ར་སཾ་ག་ཏེ། བོ་དྷི་སྭཱ་ཧཱ།

Tadyatha. Gate gate paragate parasamgate bodhi svaha.

sliced-img-front
sliced-img-back

揭谛揭谛,波罗揭谛,波罗僧揭谛,菩提萨婆诃。

तद्यथा गते गते पारगते पारसङ्गते बोधि स्वाहा

ཏདྱ་ཐཱ ག་ཏེ་ག་ཏེ། པཱ་ར་ག་ཏེ། པཱ་ར་སཾ་ག་ཏེ། བོ་དྷི་སྭཱ་ཧཱ།

Tadyatha. Gate gate paragate parasamgate bodhi svaha.寻找
什么?

亚洲经典传承图书馆是全球性的非营利组织,其宗旨的核心思想是:保护世界文化文学智慧传统是人类的首要任务。

了解更多关于收藏

亚洲经典传承图书馆是现存一些最稀有的文化智慧文献的所在地。我们用数字方式记录了许多至今仍在世界各地收藏的无价之宝。

了解更多关于我们

我们的数字图书馆是我们保存项目的旗舰目的地和访问点。它是无数学者、翻译家和教师使用的源文献的纽带。

了解更多关于图书馆

亚洲经典传承图书馆筹集或收到的所有资金都只用于支持其寻找、数字化保存和保护珍贵文化智慧文献藏品的使命。

了解更多关于支持
Scroll

智慧
长存

捐款